IGEP e.V.: Černošice - Urkunden

Stadtwappen

Der Partnerschafts-Vertrag vom 30. Juni 2001

Listina o partnerství

Dne 21. října 1995 byla v Gerbrunnu podepsaná mezi obcemi

Černošice
v České republice a
Gerbrunn
ve Spolkové republice Německo

přátelská smlouva.
V radosti nad dosavadními aktivitami, mnohostrannými a stálými přátelskými výměnami zkušeností mezi občany i organizacemi obou obcí, se rozhodli odpovědní představitelé obou radnic prohloubit už existující dobré vztahy v trvalé

partnerství

a toto také zpešetit.
Záměry a cíle, vyjadřené v přátelské smlouvě ze dne 21.10.1995 budou jako nezměněné převzaty do této partnerské smlouvy.

Černošice, dne 30.června 2001

Za obec Gerbrunn:
Hans Lorke
starosta
Za město Černošice
Helena Langšádlová
starostka

Partnerschaftsurkunde

Am 21. Oktober 1995 unterzeichneten in Gerbrunn die Gemeinden

Černošice
in der Tschechischen Republik und
Gerbrunn
in der Bundesrepublik Deutschland

einen Freundschaftsvertrag.
In der Freude über die bisherigen regen Aktivitäten und den ebenso vielfältigen wie beständigen freundschaftlichen Austausch zwischen den Bürgern und Organisationen der beiden Kommunen haben die Verantwortlichen der beiden Gemeinden beschlossen, die bestehenden guten Beziehungen in einer dauerhaften

Partnerschaft

zu vertiefen und zu besiegeln.
Die im Freundschaftsvertrag vom 21.10.1995 erklärten Intentionen und Ziele werden unverändert in diesen Vertrag übernommen.

Černošice, den 30.Juni 2001

Gemeinde Gerbrunn:
Hans Lorke
Erster Bürgermeister
Stadt Černošice
Helena Langšádlová
Bürgermeisterin

Der Freundschaftsvertrag vom 21. Oktober 1995

LISTINA

o přatelství mezi městy

GERBRUNN a ČERNOŠICE

My, město GERBRUNN ve Spolkové republice Německo a město ČERNOŠICE v Česke republice, jsme se usnesli, že budeme náš dlouholetý přátelský vztah udržovat a upevňvat v trvalé a ofiziální přátelství obou měst.

Toto přátelství by mělo umožnit bliže poznat tradici, kulturu a dějiny obou spřátelených měst a obou národů a prohloubit blaho evropské spolupráce.

Pod timto přátelství si představujeme kromě jiného

 • výměnu informací a zkušenosti o vývoji a práci obou měst,
 • obeznámit občany se životem a pracovními podminkami obou měst a národů,
 • aktivovat spolupráci mezi městský mi zařízenimi, předevšim mezi školami, náboženskymi a společenskými organizacemi, sportovnímí oddily a jednotami,
 • podporovat kulturní, sportovní a společenská setkání, předevšim u mládeže,
 • informovat občany o dúležitých událostech obou měst,
 • podporovat vzájemné seznamování se občanů a navazování osobních přátelských vztahů a známostí.

V Černošich, dne 21.10.1995
město ČERNOŠICE

Jiří Pergl
Prvni starosta

URKUNDE

über die Freundschaft der Kommunen

GERBRUNN und ČERNOŠICE

Wir, die Gemeinde GERBRUNN in der Bundesrepublik Deutschland und die Gemeinde ČERNOŠICE in der Tschechischen Republik haben beschlossen, die langjährigen freundschaftlichen Beziehungen in einer dauernden offiziellen Freundschaft der beiden Kommunden zu festigen und zu pflegen.

Diese Freundschaft soll Möglichkeiten eröffnen, die Tradition, Kultur und Geschichte der befreundeten Gemeinden und der beiden Nationen näher kennenzulernen und zum Wohle europäischer Zusammenarbeit zu vertiefen.

In dieser Freundschaft wollen wir unter anderem

 • Informationen und Erfahrungen über die Entwicklung der beiden Orte und die Arbeit der kommunalen Organe austauschen,
 • die Bürger mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen in den beiden Orten und Nationen bekannt machen,
 • die Zusammenarbeit zwischen kommunalen Einrichtungen, insbesondere Schulen, kirchlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organisationen, Vereinen und Verbänden anregen,
 • kulturelle, sportliche und gesellschaftliche Begegnungen, insbesondere der Jugend, fördern,
 • die Bürger über wichtige Ereignisse in den beiden Orten unterrichten,
 • und das gegenseitige Kennenlernen der Bürger und persönliche Bekanntschaften unterstützen.

Gerbrunn den 21.10.1995
Gemeinde GERBRUNN

Hans Lorke
Erster Bürgermeister

PHP
  
Valid HTML 5!
  
Valid CSS!
Manitu
SSL